Regulamin sklepu internetowego agnieszkazachwieja.com

Regulamin sklepu internetowego agnieszkazachwieja.com

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.agnieszkazachwieja.com

§1 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Kupujący lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu lub korzysta z innych Usług sklepu Interentowego.
 2. Sprzedawca lub Usługodawca –Agnieszka Zachwieja prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Coaching Świadomości Agnieszka Zachwieja z siedzibą przy ul. Wiewiórki 2, 05-506 Lesznowola, NIP: 5213569695, REGON: 146253937, zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, które korzystają ze Sklepu.
 5. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu.
 6. Sklep Internetowy lub Sklep– sklep internetowy dostępny pod adresem www.agnieszkazachwieja.com, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów i Usług.
 7. Produkt Cyfrowy – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży.
 8. Produkt – Towary i Usługi wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym.
 9. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Produktów.
 10. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu Cyfrowego lub Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 12. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 13. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 15. Zamówienie– czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów cyfrowych lub Produktów ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów.
 16. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 17. Operator płatności – Przelewy24 – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, NIP: 781-173-38-52.
 18. Dowód zapłaty –faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 19. Płatność– wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.
 20. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

§2  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny w domenie www.agnieszkazachwieja.com prowadzony jest przez firmę Coaching Świadomości Agnieszka Zachwieja, z siedzibą pod adresem ul. Wiewiórki 2, 05-506 Lesznowola, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu przez Klienta i dokonywania sprzedaży Produktu, Produktu Cyfrowego lub Usługi przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@agnieszkazachwieja.com.

§3  KORZYSTANIE ZE SKLEPU I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Dokonywać zakupów w sklepie mogą zarejestrowani użytkownicy oraz goście.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie sklepu kwestionariusza i zaakceptowanie regulaminu sklepu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych podanych w kwestionariuszu.
 3. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 4. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:
 • dostęp do Internetu;
 • odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies oraz obsługę javascript – np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

5. Warunkiem skorzystania ze spotkań online, e-booków i materiałów elektronicznych:

 • w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki;
 • w przypadku, gdy e-book lub materiał elektroniczny zawiera także pliki MP4 lub MP3 – posiadanie programu odtwarzającego te formaty, oraz umiejętność korzystania z tych programów.
 • W przypadku spotkań online, w tym podczas sesji coachingowych online– posiadanie aplikacji zoom, mikrofonu i kamery oraz umiejętność korzystania z tych programów i urządzeń.
 • W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.

6. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Klienta do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

8. Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

9. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.

10. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu.

11. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

12. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

13. Koszty związane z nabyciem sprzętu i oprogramowania, założenia i utrzymania adresu poczty elektronicznej oraz podłączenia do sieci Internet leżą wyłącznie po stronie kupującego.

14. Sprzedawca nie odpowiada za brak prawidłowej konfiguracji poczty elektronicznej kupującego. Nieprawidłowa konfiguracja poczty elektronicznej może skutkować niedostarczaniem powiadomień mailowych (bądź rozpoznaniem ich jako spam) na temat złożonych zamówień, oczekujących płatności, realizacji usługi itd.

 §4 SKŁADANIE, REALIZACJA I DOSTARCZANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
 2. Złożenie zamówienia w sklepie www.agnieszkazachwieja.com jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pomiędzy kupującym a sprzedawcą.
 3. Zamówienia można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie kwestionariusza i zaakceptowanie regulaminu sklepu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych podanych w kwestionariuszu.
 5. Kupujący poprzez złożenie zamówienia zobowiązuje się do zapłaty kosztów jego realizacji poprzez wpłatę na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych w terminie 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Zamówienie nie opłacone w tym terminie zostaje anulowane a umowa zakupu-sprzedaży rozwiązana.

§5 KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW I USŁUG

 1. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest spełnienie wymagań zawartych w sekcji „wymagania techniczne” niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@agnieszkazachwieja.com.
 4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Klientowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Klienta Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z materiału, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie Produktu. Klient może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w ramach odrębnej umowy ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.
 5. Podczas spotkań coachingowych oraz podczas warsztatów grupowych obowiązuje całkowity zakaz nagrywania dźwięku i obrazu.
 6. Podczas spotkań coachingowych i warsztatów grupowych obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, zakaz udziału pod wpływem alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, zakaz zachowań przemocowych oraz fizycznie lub słownie agresywnych.
 7. Złamanie zasad korzystania z zakupionych usług uprawnia sprzedawcę do odmówienia kontynuacji wykonywania usługi na rzecz kupującego, co może skutkować wyproszeniem kupującego ze spotkania lub warsztatu grupowego.
 8. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu do innych celów niż osobistego użytku.
 9. W przypadku złamania zasad korzystania z usług, kupujący traci prawo do zwrotu i reklamacji.

§6 SESJE INDYWIDUALNE

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego sesji indywidualnej (m.in. sesja coachingowa, sesja coachingowo-mentoringowa) następuje poprzez zapewnienie Kupującemu możliwości odbycia ze usługodawcą indywidualnego spotkania (on-line) przez czas wynikający ze złożonego zamówienia (Kupujący może dodać do koszyka wybrany przez siebie typ spotkania oraz ilość spotkań).
 2. Po złożeniu zamówienia dotyczącego sesji indywidualnej, Kupujący otrzyma maila z potwierdzeniem wybranego przez siebie terminu pierwszego spotkania wraz z linkiem do platformy Zoom, na której odbywa się spotkanie. Terminy kolejnych spotkań są ustalane indywidualnie między Sprzedawcą a Kupującym.
 3. W przypadku konieczności zmiany terminu konsultacji, istnieje taka możliwość, z tym zastrzeżeniem, że Kupujący musi poinformować o tym Sprzedającego najpóźniej 24 godziny przed spotkaniem.
 4. Niepojawienie się przez Kupującego na platformie Zoom w dniu spotkania, w ciągu 30 minut od ustalonej godziny za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za zakupioną usługę.

§7 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWY

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Ceny zawierają podatek VAT, o ile Sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 3. W przypadku zamówienia Produktu cyfrowego lub Usługi elektronicznej  koszty dostawy wynoszą 0 zł.
 4. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia obejmującego produkty fizyczne opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. 
 5. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 6. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 7. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§8  ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@agnieszkazachwieja.com. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje dotyczące usług Sklepu Klient obowiązany jest do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości pod rygorem utraty swoich roszczeń względem Usługodawcy.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub platformy kursowej) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. Nie ustosunkowanie się przez Usługodawcę do reklamacji oznacza jej odrzucenie.
 6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy (Towaru), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostaje złożone drogą elektroniczną.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 4. Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385(1) – art. 385(3) K.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy w chwili wykonania zakupionej usługi nawet jeśli od zakupu minęło mniej niż 14 dni. W przypadku usługi warsztatu grupowego/coachingu indywidualnego lub grupowego za moment wykonania usługi uznaje się dzień, w którym odbywa się warsztat/spotkanie indywidualne lub grupowe.
 6. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedawca dokonuje zwrotu kosztów zakupu kupującemu przy użyciu tej samej formy płatności jakiego użył konsument w ciągu maksymalnie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§10 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Sprzedawca, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), a także zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności Sprzedawcy.
 3. Klient podaje przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe do przetwarzania przez Administratora w celu realizacji złożonego Zamówienia. Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, a także skorzystania z pozostałych uprawnień wynikających z Polityki prywatności.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.agnieszkazachwieja.com/polityka-prywatnosci/

§11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Świadczenie usług przez sprzedawcę dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Kliencie. Firma nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Klienta, w szczególności Usługodawca nie posiada danych dotyczących stanu zdrowia Klienta, zaleceń lekarskich, schorzeń lub urazów Klienta.
 2. Wszystkie materiały dostarczane przez usługodawcę w ramach usług są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych lub edukacyjnych, a nie w celu leczenia jakichkolwiek stanów lub chorób. Portal nie jest źródłem wiedzy medycznej. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby gruntownie wyjaśnić zagadnienia przedstawione w produktach, pomimo to nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości, które mogą wyniknąć.
 3. Rekomendujemy konsultacje z lekarzem w sprawie możliwości zastosowania treści przedstawionego w materiałach, opinii lub zaleceń dotyczących objawów lub stanu zdrowia Klienta. Instrukcje i porady przedstawione na stronie nie zastępują porad medycznych i nie są substytutem doradztwa medycznego. Informacje te należy wykorzystywać w połączeniu z wskazówkami i opieką lekarza. Zachęcamy do rozważnego podejmowania wszelkich decyzji dotyczących zdrowia.

§ 12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 1. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13 PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że teksty i zdjęcia dostępne w Sklepie oraz Produkty, które Klient może kupić za pośrednictwem Sklepu (e-booki, materiały edukacyjne, kursy online) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie tekstów, zdjęć lub Produktów przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Zakup Produktu nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktu. Klient może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

data ostatniej aktualizacji: 24.08.2022 r.